Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. Osiedla Żubr w Podłężu.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierowal do Sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom, w tym 2 obywatelom Holandii i tak: Marcelis B. i Meindert van der W. zostali oskarżeni o to, że:
- w okresie od dnia 1 lutego 2007r. do dnia 6 listopada 2008r. w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu, będąc członkami zarządu firmy Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 10.339.132,96 zł wiele osób fizycznych, wprowadzając je w błąd, co do posiadania odpowiednich środków finansowych na realizację inwestycji Osiedla Mieszkaniowego ŻUBR w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice, przeznaczenia wpłacanych przez nie pieniędzy na finansowanie tej inwestycji, podmiotu realizującego inwestycję oraz zamiaru i możliwości wywiązania się z przedwstępnych umów sprzedaży domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
- w okresie od dnia 9 maja 2007r. do dnia 30 sierpnia 2008r. w Krakowie i miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w wysokości 10.078.148,69 zł, prowadzącego Zakład Remontowo – Budowlany ADMA i ADMA – BIS Sp. J. w Staszowie, wprowadzając ich w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z umowy o roboty budowlane dotyczącej wykonania pierwszego i drugiego etapu inwestycji i umowy o roboty budowlane dotyczącej wykonania zbiornika retencyjnego oraz co do zamiaru i możliwości zapłaty za faktury wystawione za zrealizowane roboty budowlane,
nadto Marcelisa B. oskarżono o 6 czynów - działań na szkodę spółek Żubr, Providentia Invest Sp. z o.o. i Griffin Invest Sp. z o.o. i tak:
- doprowadził do zawarcia w imieniu reprezentowanej przez siebie spółki niekorzystnej i nieuzasadnionej ekonomicznie umowy o zarządzanie inwestycją budowlaną Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR w Podłężu, gmina Niepołomice, z firmą Providentia Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o którą wyprowadzono z majątku firmy Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. środki finansowe w kwocie 6.543.397,59 zł, pozyskiwane z kredytu bankowego i wpłat nabywców domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na realizację w/w inwestycji, a także niekorzystnej i nieuzasadnionej ekonomicznie umowy pożyczki z firmą Providentia Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o którą wyprowadzono z majątku firmy Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. środki finansowe w kwocie 135.963,96 zł, czym wyrządził firmie Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 6.679.361,55 zł,
- dokonując niekorzystnych i nieuzasadnionych ekonomicznie wypłat środków finansowych na rzecz firmy żony JNB Services Jolanta N-B. z tytułu usług monitorowania rynku nieruchomości wyrządził firmie Providentia Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 3.085.029,23 zł,
- dokonując niekorzystnych i nieuzasadnionych ekonomicznie wypłat środków finansowych na rzecz członka zarządu w/w spółki Meinderta van der W. z tytułu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania wyrządził firmie Providentia Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 3.797.604,93 zł,
- dokonując niekorzystnych i nieuzasadnionych ekonomicznie wypłat środków finansowych na rzecz firmy Cepha Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania wyrządził firmie Providentia Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 1.609.656,80 zł,
- poprzez zawarcie nieuzasadnionej ekonomicznie umowy leasingu samolotu i zapłatę opłat leasingowych w kwocie 5.069.130,89 zł, zawarcie nieuzasadnionych ekonomicznie umów leasingu luksusowych samochodów osobowych i zapłatę opłat leasingowych w kwocie 1.128.594,38 zł, nieuzasadnione ekonomicznie opłacenie luksusowych usług hotelowych w kwocie 691.098 zł, a także dokonanie niekorzystnych i nieuzasadnionych ekonomicznie wypłat środków finansowych tytułem zaliczek na poczet nabycia nieruchomości pod przyszłe inwestycje w kwocie 5.895.477,64 zł wyrządził firmie Providentia Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie 12.784.300,91 zł,
- doprowadził do zawarcia w imieniu reprezentowanej przez siebie spółki niekorzystnej i nieuzasadnionej ekonomicznie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego o pow. 543,01 m2 położonego w Krakowie przy ulicy Stradomskiej za cenę zaniżoną w kwocie 866.100 zł, czym wyrządził firmie Griffin Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znaczną szkodę majątkową w kwocie 517.972,63 zł,
- nadto dwukrotnie będąc członkiem zarządu firmy Providentia Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraaz członkiem Zarządu firmy Osiedle Mieszkaniowe Żubr, nie zgłosił wniosku o upadłość w/w spółek, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów ich upadłość / w okresie 14.09. 2004 do 21.02.2011 r /,
- nie złożył również czterokrotnie we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w/w spółek za lata 2007 i 2008.,
- dopuścił do sporządzenia niezgodnie z przepisami ustawy sprawozdania finansowego spółki Żubr za 2008r. i zawarcia w nim nierzetelnych danych o sytuacji majątkowej i finansowej firmy Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez dokonanie zawyżonej wyceny sumy bilansowej i kapitału własnego, na skutek niezgodnego z zasadą ostrożnej wyceny aktywów przeszacowania wartości wniesionych aportem działek,
Jolanta N-B. została oskarżona o to, że
- okresie od dnia 13 stycznia 2005r. do dnia 17 lipca 2008r. w Warszawie, wiedząc że Marcelis B. i inna ustalona osoba, co do której wyłączono materiały do odrębnego postępowania, pełnią funkcję członków zarządu firmy Providentia – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i działając w zamiarze, aby jako osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą w/w spółki, poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień i niedopełnienie ciążących na nich obowiązków, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonali czynu zabronionego, polegającego na niekorzystnych i nieuzasadnionych ekonomicznie wypłatach środków finansowych w kwocie 3.085.029,23 zł na rzecz JNB Services – Jolanta N. – B. z tytułu usług monitorowania rynku nieruchomości i wyrządzeniu w ten sposób firmie Providentia Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, ułatwiła jego popełnienie poprzez wystawianie faktur za świadczenie usług monitorowania rynku nieruchomości stanowiących formalną podstawę niekorzystnych i nieuzasadnionych ekonomicznie wypłat tych środków finansowych z majątku w/w spółki.
Firma Providentia Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, której udziałowcami są obywatele holenderscy Marcelis B. i Meindert van der W. oraz Jolanta N- B., prowadziła działalność gospodarczą między innymi w zakresie budowy i sprzedaży domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych, polegającą na realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego, przy wykorzystaniu szeregu oddziałów na terenie Polski, w tym oddziału w Krakowie. Ponadto przedmiotowa spółka posiadała zależne spółki celowe, w tym między innymi Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Griffin Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Cepha Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jedną z zależnych spółek celowych była firma Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, mająca na celu wyłącznie realizację inwestycji budowlanej Osiedla Mieszkaniowego „Żubr”, w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice. Jedynym udziałowcem firmy OM ŻUBR Sp. z o.o. jest firma Providentia Invest Sp. z o.o., zaś członkami zarządu obu spółek są wyżej wymienieni Marcelis B. i Meindert van der W. Wszelkie decyzje dotyczące działalności firm Providentia Invest Sp. z o.o. i Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. w zakresie realizacji i finansowania inwestycji, pozyskiwania i wypłaty środków finansowych, zawierania umów z nabywcami lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz zawierania umów i współpracy z wykonawcami i dostawcami materiałów budowlanych podejmowane były przez współdziałających ze sobą partnerów biznesowych Marcelisa B. i Meinderta van der W.
Spółka Providentia Invest Sp. z o.o. od początku rozpoczęcia działalności, tj. od czerwca 2004r. była w złej sytuacji finansowej, która w kolejnych latach ulegała pogorszeniu. Spółka już na dzień 30 czerwca 2004r. wykazywała stratę i posiadała ujemne kapitały własne, co powodowało, że nie było pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym, zaś wartość zobowiązań przekroczyła wartość jej majątku. Wobec faktu niedokapitalizowania spółki przez udziałowców i nie podjęcia działań generujących przychody i zyski, spółka stała się niewypłacalna na dzień 31 sierpnia 2004r.
Spółka Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. na dzień 6 listopada 2008r. zaprzestała wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i z tym dniem stała się niewypłacalna. Nadto w/w spółka na dzień 31 grudnia 2008r. posiadała ujemne kapitały własne. Z tym dniem spółka utraciła pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym, zaś wartość zobowiązań przekroczyła wartość jej majątku. Dane te wynikają z opinii biegłego.
W opinii stwierdzono również nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym spółki Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008r., polegające na przeszacowaniu wartości księgowej działek z równoczesnym odniesieniem różnicy tego przeszacowania w kwocie 24.700.000 zł na zwiększenie kapitałów własnych
Inwestycja w Niepolomicach w założeniach miała składać się z 3 etapów inwestycyjnych. Etap I obejmować miał wyłącznie domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Etap II początkowo miał obejmować wyłącznie domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej, przy czym w toku realizacji inwestycji do tego etapu, z uwagi na znikome zainteresowanie domami jednorodzinnymi, wprowadzono również 5 budynków wielorodzinnych, celem sprzedaży znajdujących się w nich lokali mieszkalnych. Etap III obejmować miał budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej oraz budynki wielorodzinne z przeznaczeniem na sprzedaż lokali mieszkalnych. Łącznie w skład całej trzyetapowej inwestycji wchodzić miało 541 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.
Na wykonawcę inwestycji zostało wybrane konsorcjum składające się z Zakładu Remontowo – Budowlanego ADMA, Przedsiębiorstwa Budowlano – Handlowego ADMA – bis Sp. J.
Począwszy od lutego 2007r. w ramach inwestycji Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR w Podłężu zawierane były w zwykłej formie pisemnej i w formie aktu notarialnego przedwstępne umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i domów jednorodzinnych. Umowy zawierane były pomiędzy firmą Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o., reprezentowaną przez podległych służbowo Marcelisowi B. i Meindertowi van der W., a umocowanych przez Marcelisa B. sprzedawców, a osobami fizycznymi zainteresowanymi nabyciem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i domów jednorodzinnych. Zainteresowaniem ze strony nabywców cieszyły się w zasadzie wyłącznie mające zostać wybudowane w ramach II i III etapu lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, natomiast na budowane domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej i bliźniaczej nie było chętnych nabywców. Zgodnie z treścią umów z klientami rozpoczęcie budowy miało nastąpić do dnia 31 lipca 2007 roku, mieszkania wraz z infrastrukturą nieruchomości miały zostać wybudowane do dnia 30 czerwca 2009 roku, zaś termin zawarcia umów przyrzeczonych został zakreślony do dnia 31 lipca 2009 roku. Cena za lokale mieszkalne płacona była zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem spłat w sześciu ratach uzależnionym od postępów wykonywanych prac budowlanych.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcelis B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, iż nie jest prawdą, że doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia ich pieniędzmi.
- podejrzany wyjaśnił, że normalną rzeczą przy realizacji inwestycji budowlanych – deweloperskich, w których występuje spółka celowa nie posiadająca pracowników i zaplecza marketingowego i technicznego jest zawieranie umowy na zarządzanie i obsługę inwestycji ze spółką, która obsługuje inwestycje i takie zaplecze posiada. Również normalną rzeczą jest zapłata spółce obsługującej inwestycję wynagrodzenia za zarządzanie w wysokości od 4 do 7 % wartości sprzedaży. Na takich zasadach została zawarta umowa pomiędzy firmą OM ŻUBR Sp. z o.o., a firmą Providentia Invest Sp. z o.o. i na takich zasadach zostało ustalone wynagrodzenie, zaś faktury wystawiane przez firmę Providentia Invest Sp. z o.o. za zarządzanie inwestycją obrazowały rzeczywiste koszty zarządzania.
- podejrzany wyjaśnił, że kwoty w nich wymienione wypłacone na rzecz jego żony Jolanty N. – B. oraz Meinderta van der W. były normalnym wynagrodzeniem za świadczone przez nich usługi dla firmy Providentia Invest Sp. z o.o.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Meindert van der W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że kiedy robił sobie wydruk wszystkich spółek, z którymi miał do czynienia w Polsce, to stwierdził, że nie był w zarządzie spółki ŻUBR, ani nie był jej udziałowcem. Nie wykonywał również żadnych czynności w imieniu tej spółki, nie miał takich uprawnień, ani upoważnień. Nie dysponował również środkami finansowymi związanymi z działalnością tej firmy. W okresie objętym zarzutami w Polsce przebywał maksymalnie przez 2 dni w tygodniu. Pracował dla spółki Providentia – Invest Sp. z o.o. jako konsultant. W tej firmie były zatrudnione osoby odpowiedzialne za dział marketingu i sprzedaży. Podejrzany wspierał te osoby i im doradzał. Był członkiem zarządu i udziałowcem spółki Providentia – Invest Sp. z o.o. Jego konsultacje z wszystkimi osobami pracującymi w spółce Providentia – Invest Sp. z o.o. polegały na spotykaniu się z nimi i omawianiu postępów realizacji projektów, między innymi budowy Osiedla Mieszkaniowego ŻUBR oraz wszelkich spraw związanych z tymi projektami.
- Podejrzany podkreślił, że nie było jego zamiarem kogokolwiek oszukać i niemożliwa według niego byłaby sytuacja niezapłacenie wykonawcom, skoro wzięli na to kredyt w wysokości 7.500.000 euro i z tego kredytu te prace miały być zapłacone. Według jego wiedzy firma OM ŻUBR Sp. z o.o. ma szereg roszczeń wzajemnych względem firmy ADMA wynikających z wzajemnych rozliczeń za wykonane prace i zakupione przez firmę ADMA nieruchomości.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej Jolanta N.– B. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Wszystkim oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10.
Ze śledztwa wyłączono materiały procesowe dot.. Meinderta van der W.. podejrzanego o dzialanie wspólnie z Marcelisem B. na szkodę spółek Żubr, Providentia i Griffin. W tym zakresie zostanie podjeta odrębna decyzja procesowa.

Aktualności