Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia w sprawie nadbudowy na ul. Szerokiej 12 w Krakowie

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia p-ko 10 osobom. Akt oskarżenia dotyczy 2 wątków: nadbudowy przy ul. Szerokiej nr12 w Krakowie oraz katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce na ul. Stawowej 9 w Katowicach.
Oba zdarzenia łączą osoby 3 oskarżonych – współprojektantów, powiązanych rodzinnie. Są to: Marcin S-J, Jan J. i Maria S. Wymienieni zostali oskarżeni o naruszenie przepisów prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków, oraz bezpieczeństwa powszechnego. Już na etapie projektowania było wiadomo, że nadbudowa spowoduje uszkodzenie zabytków (budynku nr 13 oraz Układu Urbanistycznego Dawnego Miasta Kazimierza ze Stradomiem – wpisanych do rejestru zabytków, a wym. Układ Urbanistyczny dodatkowo na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) oraz sprowadzi niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców sąsiednich budynków poprzez przesłonięcie naturalnych ciągów komunalnych w sąsiednich budynkach i wywołanie efektu cofania się spalin kominowych. Oskarżeni zaniechali należytego opracowania dokumentu projektowego z sierpnia 2003 roku w sposób odpowiadający wymogom stawianym dokumentacji projektowej. Marcin S.-j. jako kierownik budowy prowadził roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku nr 12 bez wymaganego pozwolenia na budowę, nadto prowadził w dalszym ciągu roboty budowlane mimo ich wstrzymania przez PINB decyzją z 14.02.2005r. Zbigniew J. zaniechał wykonania obowiązków jakie ciążyły na nim jako inspektorze nadzoru inwestorskiego, prowadził roboty budowlane w przedmiotowym budynku bez wymaganego pozwolenia, a następnie dopuścił do kontynuowania prowadzonych robót mimo wydanej decyzji o ich wstrzymaniu. Marcin S.-J. oraz Zbigniew J. zostali oskarżeni również o poświadczanie nieprawdy w dokumentach urzędowych i tak: -Marcin S.- J. poświadczył nieprawdę w dokonywanych wpisach w dzienniku budowy, przy czym okoliczności te miał znaczenie prawne w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym przed PINB, -Zbigniew J. poświadczył nieprawdę w wydanych opiniach, w nich podał m. in., że przed budową budynek nr 12 był wyższy od budynku nr 13, że zarówno przed nadbudową jak i po niej warunki funkcjonowania ciągów kominowych w kamienicy nr 13 nie zmieniły się. Wśród oskarżonych osób jest inwestor Krzysztof P., który prowadził roboty budowlane bez pozwolenia na budowę, kontynuował też prace budowlane mimo decyzji o ich wstrzymaniu. Jego działanie naruszyło również przepisy dot. ochrony zabytków i sprowadziło niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób. Wymieniony prowadził budowę osobiście, systemem gospodarczym i miał decydujący wpływ na przebieg prac budowlanych.
W związku z tą inwestycją oskarżono 5 innych osób w tym 4 urzędników oraz rzeczoznawcę budowlanego. Urzędnicy zostali oskarżeni o niedopełnienie ciążących na nich obowiązków, dodatkowo 2 z nich o naruszenie przepisów związanych z ochroną zabytków / Stanisława G. i Jan J./
Rzeczoznawca Wiesław L poświadczył nieprawdę w ekspertyzie dot. wpływu nadbudowy na funkcjonowanie ciągów kominowych w budynku nr 13. W opinii wykazał, że przed nadbudową kamienica nr 13 była niższa o 2m. W rzeczywistości przed nadbudową kamienice te były mniej więcej równe. Dodatkowo Krzysztof P i Mariusz S-J oskarżeni zostali o 2 przestępstwa polegające na nakłanianiu urzędniczek PINB-u do przekroczenia swoich uprawnień, (np. by w protokołach z kontroli nie zauważały postępu robót budowlanych, pracujących robotników oraz do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego budynku hotelowego wbrew przepisom prawa budowlanego).
W wątku dot. katastrofy budowlanej w Katowicach na ul Stawowej 9 oskarżono 4 osoby w tym 3 współprojektantów oraz kierownika budowy. Współprojektanci zaniechali należytego opracowania projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul Stawowej 9 w Katowicach na cele handlowo – usługowe z częścią mieszkalną ‘,dopuścili do prowadzenia tam robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, a nadto dopuścili do wykonywania zbyt długich i głębokich wykopów bez zabezpieczenia powstających ścian, czym na skutek zachwiania równowagi sił sprowadzili w dniu 28.XI..04 zdarzenie zagrażające życia i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci zawalenia się części bezpośrednio sąsiadującej z budową oficyny budynku przy ul 3 Maja 17 w Katowicach. W budynku tym, wpisanym do rejestru zabytków, doszło też do pęknięcia ścian, odkształceń i rozszczelnienia dachu. Jednocześnie czynem tym sprowadzili zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób w postaci rozprzestrzeniania się spalin kominowych w wyniku rozszczelnienia pieców i przewodów kominowych w kamienicy przy ul Stawowej 7 w Katowicach powodując bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach. Suma szkód w obu kamienicach wyniosła2 mil zł.
Oskarżeni, przesłuchiwani w toku prowadzącego przestępstwa, z wyjątkiem Beaty J – nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wszystkim oskarżonym, za wyjątkiem Wiesława L.- grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 /Wiesławowi L. grozi kara pozbawienia wolności do lat 8/.

Aktualności