Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/01/08 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

ochrona osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, 32-300 Olkusz.

                                                                                              Kraków, dnia 09 stycznia 2008r.

PROKURATURA OKRĘGOWA
w KRAKOWIE
ul. Mosiężnicza 2
30-965 Kraków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
sygn. III 281/01/08

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul .Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.
2. Określenie trybu zamówienia
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „ Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. 06.164.1163- t. j. )
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://www.krakow.po.gov.pl
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy
ul. Mosiężniczej 2, w pok. 15, lub otrzymać drogą pocztową, po złożeniu prośby na piśmie lub faksem (nr faksu 0-12/ 411-95-19), lub pobrać z podstrony „pliki do pobrania ” serwisu internetowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie .
Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą ochrona osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, 32-300 Olkusz.
Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług ochrony osób i mienia w okresie od 01.02.2008r do 31.01.2009r.
2. Usługi wykonywane będą w dni robocze ( od poniedziałku do piątku )w godz. od 7,00 do godz.22,00 zgodnie z punktem 4-8 , III części specyfikacji
3. W dni wolne od pracy, soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze w godzinach od 22.00 do 7,00 – zamawiający wymaga zabezpieczenia w postaci patrolu samochodowego- ochrona aktywna.
4. Osoba skierowana do pełnienia służby ochrony powinna posiadać stosowne przeszkolenie i uprawnienia; Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie osoby z grupą inwalidzką lecz zdolnej do pracy i gwarantującej należyte wykonanie usługi.
5. Do zakresu zlecanych usług należy w szczególności :
a) codzienna kontrola stanu zabezpieczenia pomieszczeń przed rozpoczęciem służby i po jej zakończeniu a także doraźnie po zamknięciu budynków dla interesantów;
b) prowadzenie dziennika służby i zapisywanie w nim uwag, spostrzeżeń, sytuacji, itp., a w szczególności sporządzanie notatek służbowych przedstawiających stan zabezpieczenia obiektu przed przejęciem służby i po jej zakończeniu;
c) znajomość obsługi stosowanych w budynku rodzajów gaśnic p.poż. oraz umiejętność praktycznego posługiwania się nimi. Znajomość rozlokowania w budynku gaśnic i środków ochrony p. poż.;
d) znajomość zasady działania instalacji alarmowych i zabezpieczeń, ich sprawdzenie oraz prawidłowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia dla osób i mienia;
e) przeciwdziałanie naruszeniu porządku publicznego lub zagrożeniu powstałemu w czasie pełnienia służby oraz zgłaszanie administracji budynku informacji o zaistniałych zdarzeniach;
f) znajomość lokalizacji i działania głównych wyłączników elektrycznych i zaworów odcinających media;
g) znajomość telefonów alarmowych;
h) znajomość zasad zachowania się i stosowanie ich w praktyce, w przypadku stwierdzenia:
- pożaru, włamania, zalania budynku wodą, awarii zasilania wind, nieszczelności instalacji,
- podłożenia ładunków wybuchowych,
- napaści lub terroryzmu;
i) obsługa windy dla niepełnosprawnych;
j) zabezpieczanie kluczy do pomieszczeń i nie udostępnianie ich osobom nieuprawnionym.
k) znajomość topografii budynku i wyznaczonych dróg i wyjść ewakuacyjnych;

6. Zakres kontroli obejmuje ponadto :
• kontrolę doraźną osób i ładunków;
• uniemożliwianie wyniesienia lub wywiezienia z terenu i obiektu Prokuratury Rejonowej wszelkiego wyposażenia, sprzętu, mebli, urządzeń stanowiących składniki majątkowe bez stosownego pozwolenia lub przez osoby nieupoważnione i przeciwdziałanie próbom kradzieży i niszczenia mienia;
• zewnętrzna ochrona obiektu ;
• kontrola wejść, wyjść, wjazdów i wyjazdów z terenu Prokuratury Rejonowej.
• zatrzymywanie na gorącym uczynku sprawców czynów mających znamiona wykroczeń lub przestępstw i przekazywanie ich policji.
7. Udzielanie informacji i pomoc interesantom w sprawnym dotarciu do właściwych osób i komórek.
8. Obsługa telewizji przemysłowej, wymiana taśm, prawidłowe oznakowywanie hasłem kolejnej wyciągniętej kasety i opisanie daty.
9. Ochrona Aktywna polega na monitorowaniu systemu zabezpieczenia elektronicznego oraz reagowaniu na wezwania osób uprawnionych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
W okresie od dnia 01.02.2008 r do 31.01.2009r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
• nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
• przedstawią ofertę zgodną z warunkami przetargu
8. Informacje na temat wadium.
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy „prawo zamówień publicznych” Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena za całość zamówienia = 100% ,
10. Miejsce oraz termin składania ofert
• Ofertę należy złożyć w pokoju 15 w siedzibie Zamawiającego, albo przesłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Krakowie,
ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków,
• Termin składania ofert upływa 17-01-2008 r. o godz. 10:15
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zamówień uzupełniających
16. Osoba uprawniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym zamówienia jest Pani Kinga Wcisło ( w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15,00 pokój nr 15)
17. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego jak wyżej , pokój nr 15.
Termin otwarcia ofert: 17.01.2008 r. godz. 10.30

PROKURATOR OKRĘGOWY

Bogdan KARP

Aktualności