Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/02/08 treść protestu nr 3

Dot. przetargu nieograniczonego na : „ dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „ o sygn. III 281/02/08

III 281/02/08                                                                        Kraków, dnia 18 stycznia 2008 r

Dot. przetargu nieograniczonego na : „ dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „ o sygn. III 281/02/08


Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje , że dnia 17.01.2008r otrzymał protest z firmy Armor Polska sp. z o.o. , ul. Parowcowi 8C, 02-445 Warszawa i z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego nie ma możliwości przedstawienia go na stronie internetowej w oryginale.
Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie cytuje treść niniejszego protestu:„ Armor Polska sp. z o.o. ,                                                            Warszawa 17.01.2008
ul. Parowcowi 8C,
02-445 Warszawa

Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Protest


Działając na podstawie art. 179 ust. 1 oraz art. 180 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składamy protest na czynności Zamawiającego w postępowaniu przetargowym dotyczącym : Dostawa materiałów eksploatacyjnych znak sprawy Sygn. nr. III 281/02/08

Zgodnie z art. 179 ust. 1 wykonawca ma prawo do wniesienia protestu, jeżeli jego interes prawny w uzyskaniu zamówienie doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy

UZASADNIENIE


Zamawiający poprzez umieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów:
2. Wymagania techniczne dotyczące materiałów eksploatacyjnych:
- Muszą być zalecane przez producenta sprzętu, do którego są przeznaczone lub posiadać jego akceptację
3. Zamawiający wymaga aby materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane jako wyroby oryginalne, fabrycznie nowe a na tonery do kserokopiarek i drukarek laserowych posiadały oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie wszystkich warunków Zamawiającego.
Doprowadził do istotnego naruszenia ustawy PZP. Art..7 pkt 1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.
Zamawiający żądając przedstawienia dokumentu akceptacji stawia jedną z firm w pozycji uprzywilejowanej do pozostałych. Zamawiający nie może bowiem jednoznacznie określić, iż producent sprzętu nie weźmie udziału w postępowaniu przetargowym, ani tego że udzieli takiej zgody tylko 1 wybranemu przez siebie reprezentantowi odrzucając podania innych firm.
Zamawiający określając przedmiot zamówienia jako „oryginalny” w przypadku materiałów eksploatacyjnych, w powszechnym znaczeniu rozumiany jako ten, który pochodzi o producenta drukarki, dopuścił się wskazania konkretnej marki produktu. Takiemu zapisowi zgodnie z ustawą PZP powinna towarzyszyć adnotacja „lub równoważny” Art.29 pkt 3 ustawy PZP.
Wnosimy o natychmiastowe usunięcie lub zmianę spornych zapisów.

Z poważaniem
Guzy Paweł „

Aktualności