Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

III 281/14/08 ogłoszenie o podpisaniu umowy

PRZETARG NIEOGRANPRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIA REMONTU III PIĘTRA DLA DŁUGIEGO KORYTARZA W BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 2

III 281/14/08

Kraków: PRZETARG NIEOGRANICZONY na WYKONANIA REMONTU III PIĘTRA DLA DŁUGIEGO KORYTARZA W BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 2
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261509 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY na WYKONANIA REMONTU III PIĘTRA DLA DŁUGIEGO KORYTARZA W BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MOSIĘŻNICZEJ 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i dostawa materiałów właściwych dla danego zadania zapewniających właściwe przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu III piętra w zakresie długiego korytarza dla budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie ul.Mosiężnicza 2. Zakres prac budowlanych obejmuje: - prace posadzkarskie z płytek gressowych korytarzy wraz z cokolikami oraz parapetami w gabinetach. - prace malarskie korytarzy i gabinetów na III piętrze w obrębie długiego korytarza wraz z wymianą kratek wentylacyjnych. - osadzenie drzwi systemowych dźwiękoszczelnych 27 - 32 db. typu Porta, Pol-Skone lub równoważnych do gabinetów prokuratorskich i sekretariatów III piętra.. - osadzenie drzwi systemowych typu Porta, Pol-Skone lub równoważnych do pomieszczeń technicznych - wymiana posadzek na posadzki z paneli podłogowych o podwyższonej ścieralności Typu kl.33 AC5 w gabinetach prokuratorskich i sekretariatach na III piętrze. - montaż brudników drewnianych na ścianach korytarzy III piętra. - Wyburzenie ścianek meblowych w sekretariatach na III piętrze. Prace będą realizowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej /SIWZ/ oraz Dokumentacji Projektowej w zakresie Remontu III piętra długi korytarz budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, jak również Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie Remontu III piętra budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej /ustawą/ oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Roboty powinny być wykonywane z jak najmniejszą uciążliwością dla sąsiednich posesji i użytkowników przyległych ulic, prowadzone roboty budowlane nie mogą naruszyć ciągłości pracy i funkcjonowania Prokuratury. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i norm prawa w szczególności w zakresie BHP i Ppoż. Wykonawca udzieli na wykonane roboty i dostarczone materiały gwarancji minimum 2 lata na roboty malarskie i 5 lat na pozostałe prace - Szczegółowy wykaz prac określa Dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do SIWZ). - Termin realizacji zadania do dnia 29 grudzień 2008 rok..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 225362.47 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Skwarczyński, ul. Lubomirskiego 7, 31-509 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 225362.47
• Oferta z najniższą ceną: 225362.47 oferta z najwyższą ceną: 225362.47
• Waluta: PLN.


Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności