Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/15/08 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

remont I i III piętra budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie na Osiedlu Stalowym 16 D o sygn. III 281/15/08

III 281/15/08                                                                        Kraków, dnia 14 listopada 2008r


Do wszystkich WykonawcówZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont I i III piętra budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie na Osiedlu Stalowym 16 D o sygn. III 281/15/08


Ofertą najkorzystniejszą została wybrana :

Oferta nr 1 Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Skwarczyński, 31-509 Kraków,
ul. Lubomirskiego 7 – jako najkorzystniejsza ( 100 pkt.)   
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 599 364,28 zł

oferta niniejsza spełniła wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
i uzyskały 100 punktów zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu na remont I i III piętra budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie na os. Stalowym 16D o sygn. III 281/15/08 do dnia 12.11.2008r. do godziny 10.15 złożono 2 następujące oferty:

Oferta nr 1. Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Skwarczyński, 31-509 Kraków,
ul. Lubomirskiego 7, uzyskała 100 pkt.
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 599 364,28 zł

Oferta nr 2. Zakład Stolarsko Remontowo Budowlany Janusz Puchałka, ul. Stokrotek 20, 43-241 Łąka .
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 599 989,74 zł


Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy


Zamawiający, Prokuratura Okręgowa działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 informuje iż w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczył Wykonawcę : Zakład Stolarsko Remontowo Budowlany Janusz Puchałka, ul. Stokrotek 20, 43-241 Łąka na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10.
Zamawiający, Prokuratura Okręgowa zawarł w punkcie 6 rozdziału V SIWZ informacje
o oświadczeniu jakie mają złożyć Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wymagał od wykonawcy wykazania w formie załączonego do oferty oświadczenia (załącznik nr 7 do SIWZ - doświadczenie zawodowe wykonawcy wykaz wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat* robót odpowiadających rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia ) potwierdzonego stosownymi dokumentami (np. referencjami), że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od upływu terminu składania ofert, wykonał tj. zrealizował: odpowiednio: 2 roboty remontowo budowlane w zakresie prac będących przedmiotem zadania z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców. Wykonawca przedstawił tylko jedną robotę o podobnym charakterze odpowiadającą wartości stanowiącej przedmiot zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.24 ust.4 Ustawy prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


Zamawiający, Prokuratura Okręgowa działając na zasadzie art. 24 ust. 4 odrzuciła ofertę złożona przez firmę : Zakład Stolarsko Remontowo Budowlany Janusz Puchałka,
ul. Stokrotek 20, 43-241 Łąka z uwagi na wykluczenie Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.
Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w dniu 14.11.2008. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnym pismem o terminie zawarcia umowy.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności