Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/17/08 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dot. dostawy energii cieplnej

III 281/17/08

Kraków: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę energii cieplnej
Numer ogłoszenia: 378123 - 2008; data zamieszczenia: 23.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę energii cieplnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej dla prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 oraz prokuratur rejonowych : Kraków- Nowa Huta i Kraków- Podgórze przy os. Stalowym 16D.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 486270.49 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej S.A., al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 486270.49
• Oferta z najniższą ceną: 486270.49 oferta z najwyższą ceną: 486270.49
• Waluta: PLN.


Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności