Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

III 281/19/08 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego

III 281/19/08

Kraków: przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 319823 - 2008; data zamieszczenia: 18.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119519.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok ludzkich z miejsc niepublicznych ( zwłoki z miejsc publicznych a za /miejsca publiczne/ uważa się wszystkie miejsca dostępne dla nieograniczonego podmiotowo kręgu osób, w szczególności ulice, parki, chodniki i inne miejsca użyteczności publicznej transport należy do zadań powiatu - zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. 00.23.295. z późn. zm.) ) na obszarze działania prokuratur okręgu krakowskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia podpisania umowy do dnia 1 marca 2011roku - zgodnie z dyspozycją Prokuratury lub działającej na jej zlecenie Policji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przybycie na miejsce zgonu osoby - w granicach administracyjnych miasta w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny od chwili wezwania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zapakowanie zwłok w worek, przeniesienie zwłok do/i z środka transportu, przewóz zwłok do zleconego miejscu ich dowozu, a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu krakowskiego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie w poszczególnych jednostkach. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.03.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy, spełniający warunki i wymagania określone w art. 22 Ustawy. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami: Lp. Warunek do spełnienia przez Wykonawcę: Dokument potwierdzający spełnienie wymaganych warunków: Nr załącznika do niniejszej Specyfikacji: 1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy./ Załącznik nr 2 2. Brak przesłanek prowadzących do wykluczenia z postępowania. Oświadczenie z art. 24 Ustawy o nie wykluczeniu. / Załącznik nr 3 3. Zgodność oferty z warunkami przetargu. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu./ Załącznik nr 4.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87. Poz. 605 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie w trybie art. art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie w trybie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]. 6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) potwierdzające brak występowania przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 8 i 9 ustawy w stosunku do wymienionych tam osób 7. Załączony w formie oświadczenia wykaz podwykonawców jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawców. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcy będą zobowiązani przed zawarciem umowy z Zamawiającym do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawę i zasady wzajemnej współpracy. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w postępowaniu Wykonawców (Pełnomocnika). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do dokonania czynności, dla której ważności wymagana jest forma szczególna, powinno być udzielone w tej samej formie. b) dokumenty, o których mowa w pkt 3 oraz 5 powinny być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 13. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa W Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15 , parter.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2008 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa W Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15 , parter.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przewóz zwłok na obszarze działania następujących jednostek: -Prokuratury Rejonowej Kraków - Krowodrza - Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta - Prokuratury Rejonowej -Kraków Śródmieście Wschód - Prokuratura Rejonowej - Kraków Śródmieście Zachód.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz zwłok na obszarze działania następujących jednostek: - Prokuratury Rejonowej Kraków - Krowodrza dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza tj. dla dzielnic pomocniczych: IV, V, VI, VII oraz gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki - Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta tj. dzielnic pomocniczych: XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice - Prokuratury Rejonowej Kraków - Podgórze dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze tj. dzielnic pomocniczych: VIII, IX, X, XI, XII i XIII - Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmują dzielnice pomocnicze II, III oraz gmin : Iwanowice, Michałowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa - Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, którą obejmuje dzielnica pomocnicza I..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności