Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/24/08 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

zamówienie publiczne z wolnej ręki na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach

III 281/24/08

Kraków: zamówienia publiczne z wolnej ręki na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach
Numer ogłoszenia: 382579 - 2008; data zamieszczenia: 30.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zamówienia publiczne z wolnej ręki na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci transportu zwłok ludzkich z miejsc niepublicznych w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez prokuraturę lub działającej na jej zlecenie policji..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5404.84 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Pogrzebowy Nadzieja, Bogumiła Łotocka, ul. K. Wielkiego 26B, 32-400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 140.19 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Oferta z najniższą ceną: 140.19 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok oferta z najwyższą ceną: 140.19 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Waluta: PLN.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności