Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/06/14 ogłoszenie o wynikach postępowania

„Usługi sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jednostek”

VII 2811/06/14                                                                                                      Kraków, dnia 23 maja 2014r.

 

Zawiadomienie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. „Usługi sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jednostek”

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U., pozycja 907, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy:    

 CLAR SYSTEM S.A., 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

 Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA MAŁOPOLSKA SP.Z O.O., Al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów

557 509,32

77,44

2

 ERA Sp. z o.o., 41-500 Chorzów,

 ul. Katowicka 16B

688 906,55

62,67

3

IMPEL CLEANANG Sp. z o.o., ul. Ślężna  118, 53-111 Wrocław

447 572,77

96,46

4

CLAR SYSTEM S.A., 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

431 736,02

100,00

 

  PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                     

    LIDIA JARYCZKOWSKA

Aktualności