Kraków: usługi: ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 136851 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168432 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi: ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia oraz monitorowania lokalnych systemów alarmowych, a w przypadku wystąpienia zagrożenia chronionych osób lub mienia podejmowania interwencji w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru i obiektów prokuratur okręgu krakowskiego (szczegółowe warunki i zakres usług w danych obiektach został szczegółowo przedstawiony w Ogólnych Warunkach Umowy - załączniku nr 1 do SIWZ ). W przypadku jednej z jednostek - Prokuratury Rejonowej w Myślenicach Wykonawca dodatkowo na własny koszt wyposaży ją w system alarmowy i podłączy go do systemu monitorowania Wykonawcy. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem: - Prokuratura Rejonowa Kraków- Nowa Huta oraz Prokuratura Rejonowa Kraków- Podgórze os. Stalowe 16D, -Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza oraz Prokuratura Rejonowa Kraków - Prądnik Biały, os. Kościuszkowskie 2, -Prokuratura Rejonowa w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, - Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie, ul. Jordana 7, - Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 1B, - Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, ul. Piłsudskiego 23, - Prokuratura Rejonowa w Myślenicach, ul. Solskiego 2, 3. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.07.2014r do dnia 30.06.2016r. z wyłączeniem jednostki : Prokuratura Rejonowa Myślenice, ul. Solskiego 2, 32-400 Myślenice, w której termin wykonania zamówienia obowiązywać będzie od dnia 01.08.2014r. do dnia 30.06.2016r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 239198,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ