Kraków: usługi: ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 168432 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi: ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia oraz monitorowania lokalnych systemów alarmowych, a w przypadku wystąpienia zagrożenia chronionych osób lub mienia podejmowania interwencji w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru i obiektów prokuratur okręgu krakowskiego (szczegółowe warunki i zakres usług w danych obiektach został szczegółowo przedstawiony w Ogólnych Warunkach Umowy - załączniku nr 1 do SIWZ ). W przypadku jednej z jednostek - Prokuratury Rejonowej w Myślenicach Wykonawca dodatkowo na własny koszt wyposaży ją w system alarmowy i podłączy go do systemu monitorowania Wykonawcy. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem: -Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, - Prokuratura Rejonowa Kraków- Nowa Huta oraz Prokuratura Rejonowa Kraków- Podgórze os. Stalowe 16D, - Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza oraz Prokuratura Rejonowa Kraków - Prądnik Biały, os. Kościuszkowskie 2, - Prokuratura Rejonowa w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, - Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie, ul. Jordana 7, - Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 1B, - Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, ul. Piłsudskiego 23, - Prokuratura Rejonowa w Myślenicach, ul. Solskiego 2, 3. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.07.2014r do dnia 30.06.2016r. z wyłączeniem jednostki : Prokuratura Rejonowa Myślenice, ul. Solskiego 2, 32-400 Myślenice w której termin wykonania zamówienia obowiązywać będzie od dnia 01.08.2014r. do dnia 30.06.2016r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: a)ustania tytułu prawnego, (np. najem) do władania obiektami wymienionymi w § 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartych w umowie, a zwłaszcza do ograniczenia przedmiotu umowy i proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. b)zmiany wynagrodzenie umownego spowodowanej urzędową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub innych należności publiczno-prawnych. c)okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, jednak nie wykracza poza określony w umowie przedmiot zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9C.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2014 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 9C.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie