Kraków: Roboty budowlane: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na poziomie wysokiego parteru oraz klatki schodowej budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2.
Numer ogłoszenia: 190053 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159293 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Prokuratura.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na poziomie wysokiego parteru oraz klatki schodowej budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na poziomie wysokiego parteru oraz klatki schodowej budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 obejmujący roboty budowlane i dostawę materiałów właściwych dla danego zadania zapewniających właściwe przeprowadzenie robót budowlanych. Zakres prac dla remontu wysokiego parteru obejmuje: 1. prace posadzkarskie płytki terakota w pokojach dziennika podawczego, szatni wraz z cokolikami 2. prace malarskie gabinetów, sekretariatów i korytarzy w zakresie długiego i krótkiego korytarza 3. osadzenie drzwi systemowych dźwiękoszczelnych 32 dB, 27 dB oraz zwykłych. typu Porta, Pol-Skone lub równoważnych dla pomieszczeń biurowych 4. wymiana posadzek na posadzki z paneli podłogowych o podwyższonej wytrzymałości Typu kl.33 AC5 w pomieszczeniach biurowych 5. montaż brudników drewnianych na ścianach korytarzy oraz w gabinetach za fotelami 6. wyburzenie ścianek meblowych z cegły w sekretariatach 7. montaż nakładek PCV na parapety 8. przenoszenie mebli z korytarzy, gabinetów oraz sekretariatów w celu opróżnienia pomieszczeń pod wykonanie prac malarskich oraz posadzkarskich 9. wymiana ślusarki aluminiowej na pierwszym, drugim, trzecim, i czwartym piętrze w pionie korytarzy od strony północnej budynku 10. wywóz gruzu oraz materiałów pochodzących z rozbiórki. Zakres prac dla remontu klatki schodowej obejmuje: 1. wymiana stolarki wewnętrznej na klatce schodowej zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie zabezpieczenia pożarowego 2. prace remontowe polegające na poszerzeniu otworów drzwiowych 3. demontaż kraty stalowej na poziomie parteru 4. wyłożenie ścian płytami ppoż. z suchego tynku zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie zabezpieczenia pożarowego 5. ułożenie terakoty na schodach, podestach, spocznikach 6. malowanie klatki schodowej 7. montaż systemu kontroli dostępu i monitoringu drzwi ewakuacyjnych 8. wywóz gruzu oraz materiałów pochodzących z rozbiórki. 2. Zakres robót oraz obmiar wyszczególniono w pozycjach przedmiaru robót - załącznik nr 9. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztorysie ofertowym wywiezienie gruzu, wykładzin podłogowych, drwi oraz futryn pochodzących z demontażu. 5. Roboty niezbędne do wykonania, a nie ujęte w przedmiarze, winny być przez Wykonawcę ujęte na podstawie wizji lokalnej budynku. 6. Warunki realizacji zamówienia: 6.1. roboty budowlane musza być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp) i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną. 6.2. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach budowlanych we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 r., Nr 62, poz. 628). 6.3. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i p.poż. 6.4. Wykonawca będzie prowadzić roboty w godzinach 7,00-22,00. 6.5. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej na drugi dzień po dniu podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie robót na drugi dzień od dnia przekazania placu budowy. 6.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta materiałów użytych w wykonywanych robotach lecz nie krócej niż 36 miesięcy. 6.7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności częściowych lecz nie częściej niż raz w miesiącu Rozliczenie robót nastąpi na zasadach ryczałtu w oparciu o protokół odbioru końcowego a płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót. 6.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN). 6.9. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości przedmiotu zamówienia i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.42.11.00-5, 45.43.11.00-8, 45.43.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 263122,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ