Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

przetarg na sprzedaż samochodu

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO - SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO

VII 252/6/10

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO


I. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114, poz. 761) Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego:

Renault Talia KR 5864T / Rok produkcji - 2005/ Przebieg (km) - 97 097/ Cena wywoławcza (zł) – 5200 zł / Wadium (zł) – 500 zł

II. Pojazd można oglądać od dnia 2.11.2010 r. w godzinach: 11.00 - 13.00 przed siedzibą Prokuratury ( po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny oględzin).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 619 60 67
w godzinach: 9.00 – 14.00.
III. Wadium
1. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich,
w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00 nie później niż w terminie do dnia 17.11.2010r. do godz. 10.15 w kasie Prokuratury Okręgowej
w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2 lub na konto : 87 1010 1270 0000 3913 9120 0000
2. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
IV. Oferta
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) kserokopię dowodu wpłaty wadium.
2. Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, pokój 15, w terminie do 17.11.2010 r. do godziny 10.30.
3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2010r. o godzinie 10.45, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie w pok. 15.
5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert
7. Koperta zawierająca ofertę zgodną z ust. 1 ppkt. a, b, c, d , powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem:
OFERTA „POJAZD” w
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
8 . Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa powyżej w ust. 1 ppkt. a, b, c, d lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
9. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty.
10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie dwóch dni od dnia wyboru oferty.

V. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.
VI. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności