Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/01/12 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/01/12 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/01/12                                            Kraków, dnia 23 marca 2012 roku


Wszyscy Wykonawcy Postępowania


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr VII 2811/01/12 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego



Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy :
Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, 30-415 Kraków, ul. Bonarka 21
W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów (cena brutto oferty – 100%), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
Przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformował o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 61 100 zł brutto.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:
OFERTA NR 1
Wykonawca: PROOFFICE.NET, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
Całkowita cena brutto – 58 401,63 zł ( uzyskała 96,56 punktów)
OFERTA NR 2
Wykonawca: Biuro - Land Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 2 F, 43-603 Jaworzno
Całkowita cena brutto – 59 154,39 zł ( uzyskała 95,33 punktów)
OFERTA NR 3
Wykonawca: „ Partner w Biurze „ Sp. z o.o., 30-723 Kraków, ul. Golikówka 7
Całkowita cena brutto – 58 401,63 zł ( uzyskała 96,56 punktów)
OFERTA NR 4
Wykonawca: K2 OFFIS Sp. z o.o., 31-030 Kraków, ul. Librowszczyzna 3
Całkowita cena brutto – 57 648,87 zł ( uzyskała 97,82 punktów)
OFERTA NR 5
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński, 30-415 Kraków, ul. Bonarka 21
Całkowita cena brutto – 56 394,27 zł ( uzyskała 100 punktów)

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 27 marca 2012r.
Jednocześnie Zamawiający zaprasza wybranego Wykonawcę w/w określonym terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w pokoju 9C (parter) , godzinę należy wcześniej ustalić telefonicznie ( 12 619 60 09).



Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności