Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/12 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/03/12 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

VII 2811/03/12                                                                     Kraków, dnia 16 maja 2012 roku                                                                      Wszyscy Wykonawcy Postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr VII 2811/03/12 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego
Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 66

W/w Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów (cena brutto oferty – 100%), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:

OFERTA NR 1 Wykonawca Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66
Całkowita cena brutto – 119 930,00 zł ( uzyskała 91,98 punktów )
OFERTA NR 2 Wykonawca Automatyka Biurowa, Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, skr. pocztowa 96, 00-961 Warszawa 42
Całkowita cena brutto – 107 922,66 zł
OFERTA NR 3 Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 66
Całkowita cena brutto – 109 953,27 zł ( uzyskała 100 punktów )
OFERTA NR 4 Wykonawca Partner w Biurze Sp. z o.o. , ul. Golikówka 7 , 30-723 Kraków
Całkowita cena brutto – 122 152,99 zł ( uzyskała 90,01 punktów )
OFERTA NR 5 Wykonawca HiCopy Polska Sp. z o.o., ul. Lindego 7, 31-148 Kraków 66
Całkowita cena brutto – 116 686,41 zł ( uzyskała 94,22 punktów )
OFERTA NR 6 Wykonawca ARAMUS Piotr Sumara ul. Aleja Pokoju 3 , 31-548 Kraków
Całkowita cena brutto – 126 500,73 zł( uzyskała 86,91 punktów )III. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający działając na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień /Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm/, odrzuca ofertę Wykonawcy:

Automatyka Biurowa, Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, skr. pocztowa 96, 00-961 Warszawa 42

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z zapisem rozdziału V pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagał dołączenia do oferty Formularza cenowego wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego formularza cenowego.
W związku z powyższym, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak formularza cenowego uniemożliwia ustalenie cen jednostkowych dla poszczególnych materiałów eksploatacyjnych. Ceny te nie mogą zostać uzupełnione przez Wykonawcę ani określone w inny sposób po złożeniu oferty.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 22 maja 2012r


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności