Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/07/10 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D.

VII 2811/07/10


Kraków: Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D.

Numer ogłoszenia: 368546 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339284 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie przy os. Stalowym 16 D. Prace budowlane obejmują: - rozebranie schodów (schody do wyburzenia) - rozebranie ścianek działowych w dwóch lokalach - rozebranie ścianek działowych oraz wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych celem otwarcia korytarzy w piwnicy i na parterze - demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego - demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych - rozebranie posadzek z parkietu pokoje - rozebranie posadzek z terakoty - demontaż posadzek cementowych oraz izolacji podposadzkowych - wywóz gruzu - wykonanie płyt żelbetowych w archiwach oraz płyty żelbetowej w korytarzu - montaż drzwi antywłamaniowych dla dwóch archiwów wraz z instalacją alarmową z szyfratorem i kartą magnetyczną oraz drzwi zewnętrznych ocieplanych antywłamaniowych na balkon przy kasie - montaż 6 szt. krat zabezpieczających okna w archiwum - roboty wykończeniowe - terakota w archiwum i na korytarzu parteru - uzupełnienie tynków oraz malowanie dwóch archiwów, korytarzy na parterze i w piwnicy - wymiana 3 szt. szafek hydrantowych wraz z osprzętem - montaż oraz wpięcie do systemu na parterze 4 szt. czujek dymu ppoż. - montaż oraz wpięcie do systemu sygnalizatorów pożaru na parterze oraz pierwszym, drugim i trzecim piętrze. 4 komplety - montaż drzwi przeszklonych przeciwpożarowych o odporności ogniowej tak drzwi jak i przeszklenia 30 min. dodatkowo drzwi powinny być dymoszczelne 30 min. - uzupełnienie instalacji elektrycznej, lamp w archiwach i korytarzach, wyłączników światła, gniazd elektrycznych - dostawa i montaż regałów przesuwnych 2. Zakres robót oraz obmiar wyszczególniono w pozycjach przedmiaru robót - załącznik nr 9. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 oraz projekt budowlany - załącznik nr 10,11,12,13. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztorysie ofertowym wywiezienie gruzu z rozbieranych schodów, ścianek, demontażu posadzek. 5. Roboty niezbędne do wykonania, a nie ujęte w przedmiarze, winny być przez Wykonawcę ujęte i wycenione w przedkładanym do przetargu - kosztorysie ofertowym. 6. Warunki realizacji zamówienia: 6.1. roboty budowlane musza być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp) i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną. 6.2. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 r., Nr 62, poz. 628). 6.3. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i p.poż. 6.4. Wykonawca będzie prowadzić roboty w godzinach 7,00-22,00. 6.5. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej na drugi dzień po dniu podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie robót na drugi dzień od dnia przekazania placu budowy. 6.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta materiałów użytych w wykonywanych robotach lecz nie krócej niż 60 miesięcy. 6.7. Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonywania płatności częściowych. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach ryczałtu w oparciu o protokół odbioru końcowego a płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót. 6.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN). 6.9. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości przedmiotu zamówienia i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.35.00-1, 45.43.20.00-7, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 39.13.11.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Skwarczyński, ul. Lubomirskiego 7, 31-509 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 207515,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 249280,78
• Oferta z najniższą ceną: 249280,78 / Oferta z najwyższą ceną: 325951,41
• Waluta: PLN.Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności