Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/07/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D „

VII 2811/07/10                                                                               Kraków, dnia 5 listopada 2010 r.


Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
o sygn. VII 2811/07/10I. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (pzp) (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń biurowych na archiwa w budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie os. Stalowe 16 D „ została wybrana oferta firmy:

Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Skwarczyński ,
31-509 Kraków, ul. Lubomirskiego 7

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VIII SIWZ, tj. Cena – 100 % w ocenie przyznano jej 100 punktów.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu do dnia 04.11.2010r. do godziny 10.15 złożono 3 oferty:

Oferta nr 1 Firma Budowlana " Budorem" Adolf Błachno, 32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 28 -oferowana cena brutto 316 728,36 zł brutto,oferta uzyskała 78,7 punktów

Oferta nr 2   Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Skwarczyński , 31-509 Kraków, ul. Lubomirskiego 7- oferowana cena brutto 249 280,78 zł , oferta uzyskała 100 punktów
Oferta nr 3   Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane " Remko" Marcin Kogut , 30-240 Kraków, ul. Rzepichy 46- oferowana cena brutto 325 951,41 zł , oferta uzyskała 76,5 punktów

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm./ w dniu 05.11.2010r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności