Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/08/10 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Kraków: Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie Numer ogłoszenia: 409218 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390708 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa serwera oraz sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki serwera wraz z akcesoriami oraz jednego zestawu komputerowego, 5 sztuk monitorów ekranowych i 20 sztuk myszek dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w Krakowie własnym transportem i na własny koszt w terminie do 30 grudnia 2010r. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania : Zadanie nr 1 Dostawa 1 sztuki serwera wraz z akcesoriami Zadanie nr 2 Dostawa jednego zestawu komputerowego ,5 sztuk monitorów ekranowych oraz 20 sztuk myszek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna- załącznik nr 6..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 30.21.33.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1 Nazwa: zadanie nr 1- Dostawa 1 sztuki serwera wraz z akcesoriami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SERVUS - COMP A. Popiołek, J. Kasperski Sp. J., ul. Chełmońskiego 178, 31-348 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40286,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 46976,10
• Oferta z najniższą ceną: 46976,10 / Oferta z najwyższą ceną: 46976,10
• Waluta: PLN.
Część NR: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Dostawa jednego zestawu komputerowego ,5 sztuk monitorów ekranowych oraz 20 sztuk myszek.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KOMPUTEO.PL Jarosław Tkaczyk, Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5861,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 7774,04
• Oferta z najniższą ceną: 7774,04 / Oferta z najwyższą ceną: 7774,04
• Waluta: PLN.PROKURATOR OKRĘGOWY

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności