Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/08/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/08/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „serwera oraz sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie „

VII 2811/08/10                                                                                     Kraków, dnia 10 grudnia 2010r.

Do wszystkich Wykonawców


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr VII 2811/08/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „serwera oraz sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie „


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
• SERVUS – COMP A. Popiołek , J. Kasperski Sp. J. 31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 178 (w zakresie zadania nr 1)
• KOMPUTEO.PL Jarosław Tkaczyk, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9 (w zakresie zadania nr 2)

W/w Firmy złożyły oferty, które spełniały wszystkie wymagania określone w SIWZ
i uzyskały maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.

II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

W postępowaniu na „dostawę serwera oraz sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie „ do dnia 09.12.2010r. do godziny 10.15 złożono 2 oferty:

Oferta nr 1   SERVUS – COMP A. Popiołek , J. Kasperski Sp. J.31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 178 , Fax. 12 631 91 22
- oferowana cena brutto w zakresie zadania nr 1- 46 976,10 zł
Oferta uzyskała 100 punktów
Oferta nr 2. KOMPUTEO.PL Jarosław Tkaczyk, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9
fax. 12 398-19-58
- oferowana cena brutto w zakresie zadania nr 2 - 7774,04 zł
oferta uzyskała 100 punktów

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 13 grudnia 2010r.

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm/ w dniu 10.12.2010r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności