Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/10/10 modyfikacja SIWZ

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie

VII 2811/10/10                                                                        Kraków, dnia 20 grudnia 2010r.

Modyfikacja
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie


Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego załączono zmodyfikowany załącznik nr 2.
W związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 22.12.2010r. godz. 10:15 Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W tej sytuacji stosowne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przybierają następującą treść:
Rozdział III: Opis sposobu przygotowania ofert, punkt 9

„9. Wykonawca umieści ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

oferta w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych powyżej 50g
nie otwierać przed 22.12.2010 r., godz. 10.30”


Rozdział X Miejsce i termin składania ofert, punkt 1

„1. Oferty należy składać do dnia 22.12. 2010 r. i do godziny 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2, pok. nr 15. „

Rozdział XI Miejsce i termin otwarcia ofert

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 15, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10.30. tj. 22.12.2010r. „
Prokurator Okręgowy
Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności