Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/10/10 ogłoszenie o przetragu nieograniczonym

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie

VII 2811/10/10
Kraków: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Numer ogłoszenia: 407022 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jej jednostek organizacyjnych według kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz ich zwrotu do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, przez pięć dni w tygodniu zgodnie z przepisami: a) Ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo pocztowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.); b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. nr 183, poz. 1795); c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (DZ.U. nr 5 poz 34 ze zm.); oraz międzynarodowymi przepisami pocztowymi. d) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (DZ.U. Nr 62 poz. 697 ze zm.). e) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U. nr 108 poz. 1022 z dn. 26.06.2003 r.). 2. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych. Zestawienie ilościowe oraz pocztowa książka nadawcza sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem: oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak opłaty. a) Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia określając jednocześnie rodzaj przesyłki i znak opłaty. b) Przez przesyłki pocztowe rozumie się następujące rodzaje przesyłek: - przesyłki listowe nierejestrowane, tj. przesyłki nadane i doręczone bez pokwitowania, - przesyłki listowe rejestrowane , tj. przesyłki nadane i doręczone za pokwitowaniem, - paczki pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe i aktów wykonawczych. c) Wykonawca zapewni świadczenie usług pocztowych na rzecz jednostek organizacyjnych Zamawiającego w lokalizacjach podanych w załączniku nr 6 przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji jednostki. 3. Przesyłki pocztowe będą dostarczane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku do siedzib Zamawiającego w godz 9.00 - 9:30 od pon - piątku ( zgodnie z załącznikiem nr 6) Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewni doręczenie przesyłek nadanych przez Zamawiającego na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami nie tylko na terenie Unii Europejskiej. 5.Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 6 pokwitowane przez adresata /potwierdzenie odbioru/ niezwłocznie po dokonaniu przesyłki , nie później jednak , niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata , przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki ( awizo) ze wskazaniem , gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 6.Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot do siedzib nadawcy niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 7. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za nie wykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. 8. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. 9. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 10. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się : - przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne o wadze powyżej 50 g nadane i doręczone bez pokwitowania - przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem odbioru o wadze powyżej 50 g krajowe i zagraniczne, - paczki krajowe i zagraniczne - przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy, z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe oraz gabarytów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz. 34 ze zm.) 11.Czas doręczenia przesyłek rejestrowanych i nierejsestrowanych powinien być zgodny z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych 12. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. 13. Znaczek opłaty pocztowej zostanie zastąpiony pieczęcią wykonaną według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę . 14. Druki potwierdzenia odbioru przesyłki będą respektowane przez Pocztę według wzorów obowiązujących w sądownictwie. 15. Szacunkowe dane dotyczące nadawanych przez Zamawiającego przesyłek pocztowych od dnia 01.01.2011 r do dnia 31.12.2011 r. zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 16. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym, a w przypadku ich zmiany zgodnie z dokumentem zatwierdzającym te zmiany. 17. Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. 18. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz. 34 z późn. zmianami) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość placówek zdawczo-odbiorczych czynnych minimum 5 dni w tygodniu. 19. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu zapewnienia jakości świadczonej usługi posiadał sieć punktów doręczeń przesyłek na terenie działania każdej z jednostek prokuratury. 20. W trakcie realizacji zamówienia rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów, według cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. W związku z tym Wykonawca określa w formularzu cenowym ceny jednostkowe brutto również dla tych elementów zamówienia, których ilość wynosi zero. Całkowita wartość zrealizowanego zamówienia nie może przekroczyć ceny oferty brutto. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2011r do 31.12.2011r. W przypadku przedłużenia procedury przetargowej termin wykonania zamówienia: od udzielenia zamówienia do 31.12.2011r..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy
ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.), w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia lub złożą oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia .Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ
• Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP.
• Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada jednostki realizujące usługę na terenie działania danej jednostki prokuratury zgodnie z przedstawionym załącznikiem nr 6.
• Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP.
• Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Wykaz jednostek realizujących usługę na terenie działania danej jednostki prokuratury zgodnie z przedstawionym załącznikiem nr 6
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT : najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY -Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności, zmiany jednostek Wykonawcy realizujących usługi, zmiany siedzib jednostek Zamawiającego oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosowanym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2010 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PROKURATOR OKRĘGOWY

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności