Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/12/12 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego w trybie zapytania o cenę Sygn. nr VII 2811/ 12/12

 

VII 2811/12/12                                                  Kraków, dnia 14 grudnia 2012r.

 

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu nr VII 2811/12/12

 

 

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zgodnie z art. 92, ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, pozycja 759, z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na „dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez :

 Praxis Łódź  Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź,
ul. Wólczańska 66

 
 Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ kryterium oceny ofert była cena (100%). Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętego kryterium „cena”.

  Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Liczba

punktów

w kryterium

„cena”

1

Praxis Łódź  Pilecka i Petlak Spółka Jawna, 90-516 Łódź,
ul. Wólczańska 66

166 868,72

100,00

2

Automatyka Biurowa, Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, skr. pocztowa 96, 00-961 Warszawa 42

169 371,00

98,52

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski,
ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz

173 942,98

95,93

4

ARAMUS Piotr Sumara
ul. Aleja Pokoju 3, 31-548 Kraków

 

188 490,64

88,52

5

HiCopy Polska Sp. z o.o.,
 ul. Lindego 7, 31-148 Kraków 

 

205 047,15

81,38

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                   

    LIDIA JARYCZKOWSKA

 

 

Aktualności